. این ویدیو با الطاف ارزنده و کوششهای هنرمندانه آقایان مصطفی رهبر و امیر اعتضادی در کانون فرهنگی ایرانیان ناکسویل - تنسی تهیه شده که صمیمانه از محبتهای آنها سپاسگذاری میشود
همچنین بر خود فرض میدانم که از مهربانیهای بیدریغ دوستان ارجمندم , خانمها و آقایان : مروارید و سعید بجنود , مژگان شهیدی , دکتر مسعود پرنگ , فرهاد ممتاز , الهام انصاری , دکتر آرمین انصاری , دکتر مهدی نگهبان ,
پریوش نوربخش , دکتر سیروس نوربخش , خانم و آقای دکتر مهجوری و پسر نازنین و هنرمند آنها , علی داوری که با تنبک نوازی شیرین و هنرمندانه خود به مجلس ما گرمی و صفا بخشید و بالاخره مسعود کاشانی که
با طی فرسنگها راه در محفل ما حضور یافت و از همه عزیزان و سرورانی که مهربانانه در این مجلس گرد آمدند و به مجلس ما لطف و صفا بخشیدند , صمیمانه سپاسگذاری نمایم

: اظهار نظر اساتید مختلف

: برگزیده از کتابهای مرتضی حسینی دهکردی

: برخی از کتابهای منتشر شده در ایران با همکاری دیگر نویسندگان

: برخی از مقالات منتشر شده در نشریات معتبر ایران و آمریکا
: همکاری با دانش نامه ایرانیکابا سپاس بسیار از هنرمند ارجمند و با استعداد آقای رشید بینا که در نهایت دقت و حوصله به وجه
والا و استادانه ای این مجموعه را گردآوری نمود و مهر او هرگز فراموش نمیشود
© Copyright 2018-2023